Vechtoevers / Dorpsraad Maarssen
HomeAandachtspuntenLinksAfbeeldingengalerij
Ter Meer (Vindicta / Beuk en Vecht)
Schildershof
Mastenbroekterrein
Gemeentelijke herindeling
Kaatsbaan
Bestemmingsplan de Kwekerij
Bestemmingsplan Maarssen aan de Vecht
Ter Meer (Vindicta / Beuk en Vecht)
Welkoop
Plan Stam
Beaulieu
Vechts bouwen
12 november 2011 

Na acties van de Vechtoevers en Vechtplassencommissie wordt een mooi compromis bereikt:

 • Vier in plaats van zes grondgebonden woningen
 • Maximale verschuiving van het noordelijke appartementen gebouw
 • Aandacht voor de groenvoorzieningen
 • Detaillering van de gebouwen wordt in overleg met goede architect verder uitgevoerd
 • Dit is het maximaal haalbare, wij blijven het plan kritisch volgen. 
Zie gedetailleerde beschrijving van de bemoeienis van de Vechtoevers/Dorpsraad (notitie voorzitter over bemoeienis met plan Ter Meer)

Plattegrond van finale bouwplan:
Voorgeschiedenis:


Brandbrief aan wethouder over verloedering Vindicta / Beuk en Vecht en bouwplannen 'Ter Meer' (brief)

Inspreken over plan 'Ter Meer' (uitgesproken tekst

REACTIE Dorpsraad op laatste plannen april 2011 brief aan gemeente

Mede naar aanleiding van het commentaar van de vereniging is aandacht besteed aan:
- behoud van de bomen, voor de beschrijving van de bomenschouw zie verslag bestuursvergadering 19 oktober 2010
- geplande steiger langs de Vecht vervalt en wordt groenwal
- detaillering is aangepast
- huizen staan verder van de Vecht waardoor groenstrook blijft
- balkons worden aangepast in vormgeving

Het bouwvolume, m.n. van het appartementencomplex blijft erg omvangrijk.

Commentaar van de vereniging bij de plannen

Tijdig willen wij aangeven nog enige kanttekeningen/bezwaren te hebben bij het gepresenteerde plan voor bovengenoemd project. Gezien de kwetsbaarheid van de betreffende locatie vinden wij dat die mee zouden moeten wegen bij de definitieve vaststelling. Het argument “dat wat er stond/staat is lelijk en niet passend” kan bij de vernieuwing nooit een reden zijn niet de uiterste zorgvuldigheid te betrachten om te verbeteren en te harmoniëren met de (Vechtse) omgeving. De grootte van de winstgevendheid alleen kan toch niet hiërarchisch eenzaam aan de top staan bij de definitieve besluiten.
                       
Positief aan het plan vinden wij:
 
 • Het gehele gebied wordt integraal en gelijktijdig ontwikkeld en herbouwd en niet zoals in eerdere plannen stapsgewijs, met het gevaar van enorme vertraging voor een deel (cq delen) van het gebied.
 • De beide eigenaren/ontwikkelaars hebben de duidelijke intentie dit project gezamenlijk tot uitvoering te brengen.
 • Mooi is de intentie om de huidige bomen te laten staan, waardoor de locatie een groen aanzicht houdt.
 
Aanbevelingen rond het plan:
 
In Maarssen is het formaat van met name de voornamere panden in de dorpsbebouwing praktisch overal drie woonlagen, gerealiseerd in twee etages en in de kap. Hoewel het de meest wenselijke variant is om alle bebouwing van het project aan deze gewenste hoogte te laten voldoen, zou een tussenvariant te overwegen zijn, te weten:
 
 • Het “centrale” witte appartementgebouw uitvoeren conform de huidige planning (dus 4 woonlagen inclusief de kap). De afstand tot de Vecht geeft hiervoor de mogelijkheid.
 • Het meest noordelijk gelegen appartementgebouw vanaf de Vecht minimaal 4 meter   korter maken en beperken tot 3 woonlagen. Deze maatregelen zijn bedoeld om het gebouw minder dicht op de Vecht te laten staan, waardoor verbetering van de groenvoet bereikt wordt en de te grote stenen dominantie tot aannemelijker proporties wordt teruggebracht.
   
 • Het huidige geplande gebouw mist bovendien elke Vechtse allure, wat nog versterkt wordt door de Amerikaans aandoende balkonnetjes. Aan de Vechtzijde moeten deze geheel verdwijnen, want ze passen niet in de gewenste ambiance (ze zijn niet“Vechts”). Aan de Parkwegzijde kunnen deze balkonnetjes mogelijk geïntegreerd worden in de  woonruimte; Zo komt er toch weer een beetje volume bij. De fraaiste oplossing zou zijn dit gehele appartementgebouw te laten vervallen en te vervangen door grondgebonden woningen in “Vechtse stijl”.
 • De nu geplande grondgebonden woningen hebben architectonisch en qua detaillering een goedkope uitstraling. Dit geldt met name voor de twee “kolossen” die het dichtst aan de Vecht staan. Deze missen elke speelsheid en variatie, zeker v.w.b. de kapconstructies. Ook de dominantie van deze gebouwen zo dicht aan de Vecht versterkt het gevoel dat er meer gekeken is naar duur verkoopbaar volume dan naar versterking van Vechtse waarden. Misschien is het mogelijk hier naar te laten kijken (door de architect van het “hoofdgebouw”?) om ideeën te genereren deze op te waarderen tot een meer Vechtse stijl?
Binnenweg 30 illustreert, zowel vanaf de Vecht als vanaf de Binnenweg, hoe vreselijk mis het kan gaan wanneer zorgvuldige afstemming met de, in dit geval “Vechtse”-, omgeving niet plaats heeft gevonden.
 
  
“Groene” vragen/overwegingen:
 • Het is de moeite waard om de meest noordelijk staande boom op het terrein aan de Vecht achter het naastgelegen huis van de heer L. Rijsterborgh ook te behouden! Dit zit de realisatie van het dichtst bij de brug geplande appartementsgebouw geenszins in de weg, maar versterkt het groene karakter van het project.        
 • Indien het grote behoud van groen toch niet gerealiseerd kan worden kunnen er dan op voorhand toezeggingen gedaan worden omtrent boom transplantatie van bomen van een aanzienlijk formaat(4-6 meter)?
 • De drie zuidelijk gelegen bomen aan de Vecht vormen een gigantische belemmering voor licht inval bij de grondgebonden woningen; Is het reëel dat deze gespaard gaan worden zo dicht bij de woningen? Worden ze toch gekapt, met name na realisering van de plannen, dan wordt de eerder genoemde dominantie van deze woningen alleen nog maar sterker. Alleszins de moeite waard hier nu al naar te kijken, om tijdig te kunnen besluiten de huizen wat verder van de Vecht te realiseren.
                                                 
 
 
Met vriendelijke groeten,
 
Bestuur van de Vereniging Vechtoevers/Dorpsraad Maarssen